Projekt Partycypacyjne Projektowanie Infrastruktury dotyczący zagadnienia planowania dróg, kolei, szlaków komunikacji miejskiej i szlaków wodnych z szerszym niż dotychczas, poprawnym metodologicznie i efektywnym społecznie udziałem lokalnej ludności (partycypacyjne planowanie przestrzeni).

http://smudgerer.deviantart.com/ Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

W Polsce praktycznie każda lokalizacja inwestycji infrastrukturalnej, czy to w obrębie miast, czy poza strefami zurbanizowanymi, budzi kontrowersje i negatywne reakcje społeczne. Spowalnia to realizację, obniża jakość i efektywność prac nad nowymi liniami komunikacji miejskiej, drogami i kolejami, a także antagonizuje partnerów społecznych: organy władzy publicznej, samorządy, mieszkańców, wspólnoty i biznes budowlany. Dotychczasowe formuły konsultacji społecznych są wyczerpane i przykłady drogi S7 w Magdalence czy obwodnicy Augustowa dowodzą, jak drastycznie destruktywne formy może przybierać „dialog” społeczny w tych sprawach.

Przy poparciu Norweskiej Rady Badań Naukowych, Norweskiej Dyrekcji Dróg Krajowych oraz Norweskich Kolei Państwowych, korzystając z udzielonego już grantu EEA Fundacji Batorego, od sierpnia do października 2014 r. nawiązaliśmy kontakt m.in. z norweską Jernbanenverket (gospodarzem infrastruktury kolejowej), PKP PLK, Urzędem Miasta Płock i organizacjami, które zajmują się partycypacją społeczną. W trakcie wizyt studyjnych w Norwegii korzystaliśmy też z doświadczenia i wiedzy norweskich ekspertów podczas dyskusji, szkoleń i innych działań projektowych.

Pracujemy obecnie nad całościowym, szeroko zamierzonym projektem dotyczącym powyższego zagadnienia, pod nazwą „Novel foresight toolbox for participatory planning in transport infrastructure”. W ramach projektu mamy zamiar przeprowadzić pilotażowe wdrożenia, o zasięgu subregionalnym lub lokalnym, we współpracy z partnerami publicznymi odpowiedzialnymi za rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej. Będziemy Państwa informować o postępach w projekcie.

Notka o Grantodawcy:

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane przez Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji są zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej. Podręcznik określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, tablic informacyjnych i pamiątkowych, plakatów, publikacji, stron internetowych oraz materiałów audiowizualnych.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

EEA Grants