Statut Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20, poz. 104 z 1989 roku, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest m. st. Warszawa.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie posługuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami pełną nazwą w brzmieniu Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością oraz skrótowcem PTSP. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą Polish Society for Futures Studies i jej skrótowcem PSFS. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia zasadniczo opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw osobom fizycznym i prawnym z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 8

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością jest promocja i organizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem i odpowiedzialnym planowaniem przyszłości w różnych dziedzinach, rozwojem technologii, gospodarowaniem zasobami oraz rozpowszechnianie informacji na temat tych inicjatyw, a także zwiększanie znajomości najnowszych osiągnięć nauki, a przez powyższe podnoszenie poziomu wiedzy.

Stowarzyszenie ma ponadto następujące cele:

 1. Promowanie i rozwój studiów nad przyszłością, jako dziedziny nauki w celu podniesienia w Polsce stanu wiedzy na temat odpowiedzialnego planowania przyszłości, kształtowania globalnych i lokalnych zmian w taki sposób, aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój.
 2. Formułowanie i popularyzowanie zaleceń regulujących postępowanie osób i organizacji, zaangażowanych w działania określone w pkt. 1.
 3. Prowadzenie regularnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami i organizacjami ze świata nauki, polityki i biznesu działającymi w Polsce i na świecie, które bezpośrednio bądź pośrednio zaangażowane są w badania naukowe, rozwój technologii i techniki oraz kształtowanie przyszłości Polski.
 4. Promowanie regularnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami i organizacjami, których działalność bezpośrednio i pośrednio związana jest z celami Stowarzyszenia.
 5. Przedkładanie kręgom naukowym, biznesowym, władzom oraz społeczeństwu celów i osiągnięć Stowarzyszenia, z użyciem wszelkich dozwolonych prawem środków, jak również przedstawianie im wyników badań naukowych w dziedzinie studiów nad przyszłością, edukacji, odpowiedzialnego planowania przyszłości, rozwoju technologii i techniki, oraz gospodarowania zasobami.
 6. Troska o przestrzeganie odpowiednich norm, etyki i jakości badań nad przyszłością.
 7. Promowanie projektów naukowych związanych bezpośrednio z rozwojem technologii, techniki, edukacji oraz badań nad przyszłością i wspieranie finansowe takich projektów.
 8. Stworzenie ogólnopolskiego portalu internetowego.

Stowarzyszenie realizuje dodatkowo cele określone w art. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., w zakresie:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 3. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o bieżących, projektowanych oraz planowanych przedsięwzięciach naukowych, rozwoju technologii i techniki, jak również pracach na rzecz planowania przyszłości.
 2. Publikacje w Internecie oraz w innych środkach masowego przekazu, jak również popieranie innych wydawnictw naukowych i popularnonaukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z celami Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju celów Stowarzyszenia.
 4. Organizację spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji, wykładów, wystaw, wycieczek zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi organizacjami.
 5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej
  i samorządowej.
 6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością statutową.
 7. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Branie udziału w postępowaniach administracyjnych na prawach strony.
 10. Pozyskiwanie funduszy i dotacji na wykonanie zamierzonych celów.

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Honorowych.
 3. Wspierających

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz popiera cele, zawarte w § 8 Statutu. Kandydat na członka zobowiązany jest:

 1. Złożyć pisemną deklarację o zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia, oraz o chęci wstąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Zaprezentować swoją osobę na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz umotywować swoją chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.

Zarząd decyduje o przyjęciu kandydata w poczet członków w trybie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Wypowiadać się i wyrażać opinię we wszelkich kwestiach dotyczących działalności

Stowarzyszenia.

 1. Uczestniczyć we wszelkich formach działania, służących realizacji celów statutowych

Stowarzyszenia.

 1. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia, w zakresie swoich kompetencji, zainteresowań i możliwości czasowych.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy nabywa wraz z uzyskaniem członkostwa wszelkie prawa członka zwyczajnego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia i dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która deklaruje wsparcie finansowe Stowarzyszenia lub współpracę merytoryczną ze Stowarzyszeniem w zakresie jego celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy nabywa wraz z uzyskaniem członkostwa wszelkie prawa członka zwyczajnego, nie może jednak być wybierany do organów Stowarzyszenia i nie posiada głosu stanowiącego w stowarzyszeniu. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania statutu Stowarzyszenia i dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu lub upomnieniu wysłanym pocztą elektroniczną lub upomnieniu innym zwyczajowo przyjętym w Stowarzyszeniu sposobem kontaktu,
  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez 12 miesięcy.
 3. Wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu lub upomnieniu wysłanym pocztą elektroniczną lub upomnieniu innym zwyczajowo przyjętym w Stowarzyszeniu sposobem kontaktu,
  z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym, lub w procesie cywilnym oraz w jakimkolwiek innym procesie, w którym wobec członka Sąd orzekł środek karny pozbawienia praw publicznych.
 5. Śmierci członka Stowarzyszenia.
 6. Rozwiązania Stowarzyszenia.

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia lub odmowy członkostwa przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co rok, jako Sprawozdawcze i co 4 lata, jako Sprawozdawczo-wyborcze, Członków Stowarzyszenia zawiadamia się pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną, po adresem email podanym w deklaracji członkowskiej, o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W wypadku braku kworum, Zarząd zawiadamia Członków o powtórnym Walnym Zebraniu, co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie,
a w powtórnym terminie zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 5 członków. Walne Zebranie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich.
 7. Nadawanie godności członka honorowego.
 8. Nadawanie godności członka wspierającego.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje, z zastrzeżeniem § 24, Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na wniosek Prezesa.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku
i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 21

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd liczy od 3 do 7 członków, a jego kadencja trwa 2 lata. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko.

Wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej. Podczas pierwszego zebrania Zarządu członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków jego poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa
w miarę potrzeby z uwzględnieniem § 22.

§ 22

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes na wniosek przynajmniej 1/2 członków Zarządu.

§ 23

W przypadku ustania członkostwa jednego z członków Zarządu, zwołuje się Walne Zebranie członków, które wybiera do składu zarządu członka na pozostałą część kadencji.

§ 24

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 23, Walne Zebranie członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego rezygnacji najstarszy wiekiem pozostały członek Zarządu.

§ 25

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 3. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania i przyjmowania członków.
 7. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 9. Składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia.
 10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 11. Uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia.
 12. Regularne opracowywanie, aktualizowanie i podawanie do wiadomości członków oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia.
 13. Powoływanie i koordynowanie działalności sekcji i komisji, a także powoływanie ich kierowników.
 14. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 26

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych na okres 3 lat. Wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie
w skład Zarządu Stowarzyszenia. Podczas pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków jej poszczególnych członków określa regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej.

§ 27

W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ustąpienia.

Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w na zasadach opisanych w § 21.

Kadencja członków wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Komisji Rewizyjnej, wyłonionej we wcześniejszym głosowaniu przez Walne Zebranie.

§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji.

W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej

Stowarzyszenia.

 1. Kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej.
 2. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 30

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach innych niż wymienione w § 31 uprawniony jest:

 1. Dowolny członek Zarządu.
 2. Inna osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w okresie
  i zakresie określonym w upoważnieniu.

W szczególności dotyczy to postępowań administracyjnych lub sądowych oraz procedur planistycznych.

§ 31

Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch dowolnych członków Zarządu.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.

Na środki finansowe składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Darowizny, zapisy i spadki.
 3. Wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.

§ 33

Majątek Stowarzyszenia nie będzie przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 34

Majątek Stowarzyszenia nie będzie wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 35

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek oraz nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia jej członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 36

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkami Stowarzyszenia.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 37

Zakupy towarów lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie nie odbywają się na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 38

Uchwała określająca Statut lub zmieniająca go, podejmowana jest większością ½ głosów obecnych na Sali.. Uchwałę określająca Statut lub zmieniającą go podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 39

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na sali przy obecności, co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie w obecności, co najmniej 5 członków.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję likwidacyjną
i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele wymienione w §8 Statutu.

§ 40

Sprawy nieuregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd
w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”, w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.