15 marca 2016 r. w San Sebastian odbyło się spotkanie przedstawicieli FEN (Foresight Europe Network), które poprzedzało XXII Kongres CIDEU (Ibero-American Center for Strategic Urban Development) dot. zintegrowanego planowania rozwoju miast.

Jako, że dwie osie działalności FEN stanowią obecnie: inteligentne miasta (smart cities) oraz alfabetyzacja w zakresie przyszłości (futures literacy) to głównie te tematy były poruszane na spotkaniu.

Tematyka inteligentnych miast była rozpatrywana w kontekście inteligentnych specjalizacji. Niewątpliwie sprzyjała temu obecność na spotkaniu Dr Güntera Clara – Przewodniczącego Grupy Ekspertów KE, która przeprowadziła ocenę narodowych strategii inteligentnych specjalizacji krajów członkowskich UE.

Natomiast jedną z najnowszych inicjatyw projektowych FEN wpisujących się w tematykę futures literacy jest Sojusz na rzecz Wiedzy pn. „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE”, który został zgłoszony w konkursie Programu Erasmus+ w partnerstwie polsko-włosko-hiszpańsko-niemieckim koordynowanym przez ITeE – PIB. Jeśli projekt otrzyma pozytywne recenzje partnerzy konsorcjum opracują i wdrożą pilotażowo program szkolenia foresightowego wśród przedstawicieli firm, studentów oraz kadry akademickiej z w/w krajów (4CF będzie nadzorować przygotowanie modułu e-learningowego szkolenia).

W obliczu silnej konkurencji o fundusze publiczne na badania, ważnym punktem spotkania była analiza możliwych opcji rozwoju w/w tematyki w ramach wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych oraz narodowych.

Alfabetyzacja w zakresie przyszłości oznacza demokratyzację foresightu umożliwiającą obywatelom wszystkich krajów tworzenie, a następnie wykorzystywanie na szczeblu lokalnym nieschematycznych wyobrażeń i oczekiwań względem przyszłości, po to by bardziej świadomie odkrywać, pojmować, modyfikować i kreować szanse, jakie stwarza współczesność. (R. Miller, UNESCO).