31 marca dobiegł końca czas realizacji naszego projektu badawczo-deweloperskiego poświęconego mariażowi metod foresightowych z praktyką konsultacji społecznych. Zakończyliśmy prace nad naszym narzędziem a otwieramy nowy rozdział życia naszego narzędzia. Właściwe życie naszego projektu zaczyna się w teraz, po jego zakończeniu.

Dzięki grantowi na realizację realizację projektu tematycznego w ramach programu “Obywatele dla Demokracji. Program dla organizacji pozarządowych”, finansowanego z funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego. mogliśmy urzeczywistnić koncepcję wartościowego w opinii naszej, partnerów i uczestników projektu narzędzia, które zamierzamy promować, rozwijać i wykorzystywać.

Najważniejszym osiągnięciem projektu jest sprawdzony praktycznie, nowatorski system informatyczny do konsultacji z wykorzystaniem danych przestrzennych i metody delfickiej, wraz z infrastrukturą, która umożliwi jego eksploatację. Jednocześnie, nowy proces nie zakłada rezygnacji z tradycyjnych form konsultacji offline, ale komplementarność. Użycie jako bazy metodologicznej metody delfickiej okazało się dobrym kierunkiem, a stopień wykorzystania przez mieszkańców funkcji geowizualizacyjnych przerósł nasze oczekiwania. Sądzimy, że narzędzie ma szansę, zgodnie z założeniami, przyczynić się do zwiększenia dostępności, wygody i szybkości uzyskiwania wartościowego wkładu społeczeństwa w planowanie, przy jednoczesnym unikaniu zbędnych konfliktów, sprzyja konsensusowi. Nowe metody konsultacji społecznych sprawdziły się w działaniu.

Praca zespołowa

Choć z wyników pilotażu skorzystały głównie Miejski Zarząd Dróg i Urząd Miasta w Płocku, które uwzględnią głos mieszkańców w rozwoju sieci dróg rowerowych, to również nasze stowarzyszenie jest beneficjentem projektu. Nowe narzędzie pomoże nam umocnić pozycję w gronie organizacji zajmujących się planowaniem i partycypacją.

Partner norweski podzielił się z nami doświadczeniami z partycypacji oraz informatyzacji danych przestrzennych. Długoterminowe myślenie oraz autentyczne przywiązanie do partycypacji znajdują wyraz w konkretnych rozwiązaniach formalnych Norwegów. Były one punktem odniesienia w uwagach nt. narzędzia, którymi się z nami dzielili. Bez udziału partnera polskiego – UM Płock – nie moglibyśmy przetestować na żywym organizmie założeń oraz wyniku naszych prac, to jest koncepcji i narzędzia informatycznego.

Idziemy dalej

Dzięki dodatkowym środkom przyznanym w ramach grantu na rozwój instytucjonalny, udało nam się wzmocnić kompetencje zespołu, rozwinąć współpracę międzynarodową oraz stworzyć od dawna zamierzony księgozbiór.

Bardzo ważną cechą projektu jest to, że jego oddziaływanie nie kończy się z ustaniem finansowania z grantu. Życie projektu dopiero się zaczyna: przechodzimy do promocji wypracowanych rozwiązań, przyczyniając się do podniesienia jakości konsultacji społecznych i planowania. Więcej informacji o tym pomyślnie zakończonym przedsięwzięciu ukierunkowanym na nowe metody konsultacji spolecznych oraz o jego efektach, a także publikacje projektowe znaleźć można na stronie projektu.

Prezentację podsumowującą przebieg projektu, a w szczególności konsultacji dotyczących systemu dróg rowerowych w Płocku można pobrać ze strony Urzędu Miasta Płock.

Nowe metody konsultacji społecznych udostępnione

Aby skorzystać z platformy partycypacyjnej należy skontaktować się z naszym zespołem pod adresem info@ptsp.pl