partycypacja

Fot. THINKTANK/Robert Bartosiewicz

16 marca 2016 r., w ramach promocji rezultatów naszego projektu badawczo-rozwojowego nowych narzędzi do deliberatywnego planowania przestrzeni publicznej, ekspert naszego stowarzyszenia wziął udział w Sesji Dialogu „Miasta Przyszłości 2016”, organizowanej przez znany ośrodek ThinkTank.

Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 4 lat, to wyjątkowa platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów. Znając listę zaproszonych gości, wiedzieliśmy, że partycypacja to temat, który na pewno ich zainteresuje.

W toku dyskusji panelowych podczas tego wydarzenia dzieliliśmy się z uczestnikami – burmistrzami, prezydentami miast oraz innymi specjalistami w dziedzinie planowania i rozwoju terenów miejskich naszymi wnioskami i rekomendacjami w zakresie wykorzystania nowych narzędzi angażowania mieszkańców w procesy planistyczne. Nie ma wątpliwości, że partycypacja jest drogą do lepszych rozwiązań w polskich miastach. Nie każdy proces partycypacyjny jest jednak równie dobry i daje równie dobre efekty.

Wyniki naszych badań z projektu Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej wzbudziły zainteresowanie uczestników. Już wkrótce zaprezentujemy publikację podsumowującą nasze prace w tym zakresie.

Sesje „Miasta Przyszłości 2016” oceniamy bardzo pozytywnie. Były one nie tylko okazją do spotkania z interesariuszami rewitalizacji, smart city, PPP oraz innych trendów rozwoju polskich miast, lecz także dawały możliwość pozyskania cennych informacji o aktualnym stanie rozwoju i wizjach na przyszłość liderów lokalnych działań strategicznych.

Na zdjęciu wystąpienie eksperta PTSP Kacpra Nosarzewskiego w trakcie panelu o rewitalizacji.