Miło nam poinformować, że pilotaż projektu „Jedna lekcja o przyszłości” w pięciu szkołach województwa Mazowieckiego dobiegł końca i zamknął się pełnym sukcesem. Zebraliśmy dużo nowych informacji i danych. Są one dla nas oczywiście podstawą do pracy nad pełnowymiarowym wdrożeniem tego projektu w nowym roku kalendarzowym!

  • Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
  • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala
  • Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie
  • CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki
  • LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Zakładane cele projektu udało się przeprowadzić w pełnym zakresie. Przeprowadziliśmy warsztaty w ramach godzin wychowawczych, przygotowane oraz animowane przez Eksperta i Pracownika społecznego. Przeprowadzono ulepszoną ewaluację, uzyskując pełne pokrycie ewaluacją wszystkich 119. Dzięki zaangażowaniu szkół uczestniczących w projekcie, wnioskom z wcześniejszych projektów edukacyjnych i kompetencjom specjalistki ds. rekrutacji udało nam się przekroczyć znacznie zakładaną liczbę odbiorców. W zajęciach wzięło udział 119 versus początkowo zakładane min. 80 uczennic/uczniów szkół ponadpodstawowych, lecz także udało się zrealizować pilotaż w poszerzonym zakresie terytorialnym. Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół, które przyjęły pilotażowe wdrożenia projektu.

Zmierzyliśmy jak nam poszło

Rezultaty zostały zmierzone w toku ewaluacji ex post, przeprowadzonej metodą ankietową PP (pisemnie na kartkach) bezpośrednio po zakończeniu lekcji. Próba, na której przeprowadzono badanie ewaluacyjne wyniosła n=119 i byłą zróżnicowana w przekrojach: geograficznym i profilu kształcenia. Chętnie dzielimy się więc wybranymi wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji: uczniowie byli zadowoleni z udziału w zajęciach. Ogólna ocena lekcji okazała się bardzo pozytywna. W szkolnej skali ocen od 1 do 6 lekcja uzyskała średnią ocenę 4,79 (co można tłumaczyć jako piątkę z minusem). Najwięcej osób przyznało ocenę bardzo dobrą, a ponad połowa uczniów oceniła lekcję na ocenę bardzo dobrą lub celującą. Żaden z ankietowanych uczniów nie przyznał oceny niedostatecznej, a tylko dwie osoby oceniły lekcję jako mierną.

Lekcja była zdaniem uczniów ciekawa. W pytaniu, w którym prosiliśmy o ocenę zajęć w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że lekcja była nudna, a 5 że była fascynująca, średnia ocena wyniosła 3,79 przy medianie i dominancie równych 4. Natomiast spośród wszystkich 119 osób uczestniczących w pilotażu jedynie trzech uczniów uznało lekcję za zdecydowanie nudną. Uczniowie ocenili lekcję jako łatwą w odbiorze. Oceniając poziom trudności na analogicznej jak wcześniej skali (gdzie 1 oznaczało bardzo trudna, a 5 – banalnie łatwa), większość uczniów przyznało ocenę 4. Ocena ta stanowiła również medianę. Średnia była w tym wypadku niewiele niższa i wyniosła 3,83, co wskazuje na prawie symetryczny rozkład ocen. Tymczasem tylko jedna osoba zadeklarowała w ankiecie, że zajęcia były dla niej bardzo trudne w odbiorze.

Jedna lekcja o przyszłości będzie kontynuowana.

Informację o projekcie jako pionierskiej innowacji edukacyjnej i dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prezentowaliśmy także przy okazji publicznych wystąpień. Miało to miejsce m.in. na prestiżowych konferencjach i spotkaniach organizowanych przez IBE, FRSE oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Już niebawem mamy nadzieję zamieścić informacje o kolejnych wdrożeniach i rozwoju projektu!

Więcej informacji o projekcie Jedna lekcja o przyszłości znajdą Państwo tutaj. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem projektu lub udziałem w nim proszone są o kontakt.