Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością rozpoczęło realizację projektu tematycznego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji.Program dla organizacji pozarządowych”, finansowanego z funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego.

Celem projektu przy zaangażowaniu norweskich partnerów jest uzyskanie nowych narzędzi partycypacji społecznej, przygotowanych specjalnie pod kątem inwestycji transportowych. Projekt ma charakter społeczny i niekomercyjny, który dotyczyć będzie zagadnienia planowania dróg, kolei, szlaków komunikacji miejskiej i szlaków wodnych z udziałem lokalnej ludności: partycypacyjnego planowania przestrzeni.

Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Płock oraz norweską Jernbaneverket. Więcej informacji na podstronie projektu.

eog

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami benefi cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania.

Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych pań- stwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.