Podczas wyjazdu roboczego do Norwegii, który był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Batorego, poszerzyliśmy nasze znajomości w środowisku studiów nad przyszłością. Profesor Knut Erik Solem z NTNU, jeden z najbardziej znanych ekspertów w zakresie wykorzystania foresightu w administracji publicznej poświęcił nam cały dzień swojego czasu, abyśmy mogli wymienić się doświadczeniami, poznać jego dorobek, wspólnie przdyskutować stan studiów nad przyszłością w Europie na kanwie naszych obecnych projektów oraz zaplanować seminarium foresightowe, które będziemy organizować jesienią w Oslo. Znaleźliśmy też czas na wspólny lunch w jednej z tradycyjnych jadłodajni w Trondheim.
Folk & Fe

Notka o Grantodawcy:

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane przez Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji są zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej. Podręcznik określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, tablic informacyjnych i pamiątkowych, plakatów, publikacji, stron internetowych oraz materiałów audiowizualnych.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

EEA Grants