Osobno jesteśmy kroplami. Razem tworzymy ocean.

(Ryunosuke Satoro)

7 lipca 2015 r. w Warszawie Anna Sacio-Szymańska (ITeE – PIB), Norbert Kołos (4CF) oraz Kacper Nosarzewski (4CF) sfinalizowali podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy w ramach The Millennium Project oraz sieci Foresight Europe Network (FEN).

Miło nam powitać w gronie polskiego node’u nowego uczestnika, zwłaszcza, że jest to aktywna instytucja badawcza, która zaangażowała się już w europejski ruch foresightowy. Zespół ITeE – PIB od ponad roku wspierał działania sieci Foresight Europe Network m. in. poprzez koordynację międzynarodowego konsorcjum, które złożyło projekt pt. Facilitating the return of manufacturing to Europe through 3D printing technologies – platform-based business models & best practices przygotowanego we współpracy z FEN i złożonego w konkursie NMP-35 Business models with new supply chains for sustainable customer-driven small series production w ramach. Współpraca zresztą jest obustronna, ponieważ 4CF, na zaproszenie Instytutu, dzieliło się doświadczeniem w obszarze budowania modeli biznesowych przygotowując i przeprowadzając warsztat dla uczestników konferencji Inżynieria Przyszłości 2014 współorganizowanej przez ITeE – PIB oraz Business Centre Club jesienią zeszłego roku. Warsztat „Modele biznesowe w R&D” dotyczył wykorzystania narzędzi do generowania modeli biznesowych we współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw oraz w budowaniu długoterminowej strategii i procesie wdrażania innowacji.

Wkład ITeE – PIB w działania podejmowane w ramach The Millennium Project na poziomie globalnym i lokalnym będzie dotyczył z jednej strony wsparcia eksperckiego w obszarach: mechatroniki; technologii materiałowych; technologii proekologicznych pozwalających na obniżenie materiało- i energochłonności procesów wytwarzania, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających odpadów mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego; biotechnologii; kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów zaawansowanych technologii; a z drugiej strony wsparcia w zakresie metodyki foresightu uwzględniającej metody ilościowe i jakościowe dedykowanej projektom realizowanym na poziomie narodowym, sektorowym i na poziomie organizacji.

Obszary zainteresowań 4CF i ITeE – PIB, które wyznaczają tematykę wspólnych projektów foresightowych i obejmują m. in. przyszłość rynku pracy; foresight korporacyjny przedsiębiorstw produkcyjnych; identyfikowanie, monitorowanie i wykorzystanie technologii wyłaniających się do budowania przewag konkurencyjnych krajów i regionów.